Competicions

Calendario CADU 2017-2018

PARTICIPACIÓ EN TROFEUS INTERNS I TROFEU RECTOR UMH

Pàgina web de les competicions internes: Reglaments, calendaris, modalitats…

Pàgina web UMH CADU

Formulari inscripció CADU-CEU

Calendari CADU 2016/2017

S’estableixen els criteris de selecció i el procediment per elegir els representants de la Universitat Miguel Hernández d’Elx en els Campionats Autonòmics i d’Espanya Universitaris.

CRITERIS I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Primer. Podran participar en el procés de selecció per representar a la Universitat Miguel Hernández d’Elx en els Campionats Autonòmics i d’Espanya Universitaris tots els estudiants que cursin títols amb caràcter oficial, PAS i PDI, segons el que estableixen els reglaments tècnics de cada competició, i en funció dels annexos de la present.

Segon. Totes les persones interessades a participar en les competicions universitàries, s’han d’inscriure conformi el següent procediment:

Formulari d’inscripció

Tercer. Si en alguna modalitat esportiva es considera que el nivell no és l’adequat per representar la Universitat Miguel Hernández, la Unitat de Gestió Esportiva podrà renunciar a participar en aquest campionat.

Quart. En el moment en què es confirmin les dates i modalitats dels diferents campionats universitaris, es faran públics en la pàgina web de la Unitat de Gestió Esportiva

Cinquè. Si es convoca alguna modalitat esportiva nova, així com si s’elimina alguna o canvien les condicions de participació, en els Campionats Autonòmics i d’Espanya Universitaris, immediatament la Unitat de Gestió Esportiva de la Universitat Miguel Hernández tingui notícia dels canvis, es farà pública en tota la informació referent a: esports, condicions, dates i criteris de selecció per a aquest esdeveniment.

Sisè. Tots els seleccionats per representar a la Universitat Miguel Hernández en els Campionats Autonòmics i Espanya Universitaris ser informats per la Unitat de Gestió Esportiva mitjançant correus electrònics.

Setè. Aquelles persones selecciones per representar la Universitat Miguel Hernández d’Elx que s’inscriguin en una competició i no assisteixin, excepte causa de malaltia greu o força major fefaentment acreditada, restaran excloses de la selecció per als Campionats Autonòmics i Espanya Universitaris que queden per disputar i els del següent curs acadèmic.

Vuitè. En tot cas, la Unitat de Gestió Esportiva tindrà potestat per designar la selecció d’esportistes en totes aquelles situacions excepcionals que no estiguin incloses en l’àmbit d’aquesta Resolució.

Novè. La Unitat de Gestió Esportiva de la Universitat Miguel Hernández d’Elx es reserva el dret de modificar aquests criteris si les circumstàncies ho requereixen.

Desè. La present Resolució es publicarà al web de la Unitat de Gestió Esportiva de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

REQUISITS PER A CADA MODALITAT ESPORTIVA

ESCACS

CADU

Tots els que s’inscriguin abans del termini màxim d’inscripció publicat a la web d’Esports UMH. El nombre de participants dependrà del reglament tècnic de la competició. Es tindran en compte els participants que hagin disputat el Campionat Intern UMH.

CEU

Les places les ocuparan els 4 primers i les 4 primeres classificades en el Campionat Autonòmic d’Universitats. En cas de baixes es tindrà en compte la classificació en el Campionat Intern UMH i, subsidiàriament, la classificació ELO.

ATLETISME i NATACIÓ

CADU

Tots els que s’inscriguin abans del termini màxim d’inscripció publicat a la web d’Esports UMH. La Unitat de Gestió Esportiva inscriure 1 participant per modalitat, i segons els criteris del responsable tècnic per a cada prova.

En funció de les circumstàncies de l’organització, es podrà ampliar, a criteri de la UGD, la participació en més d’1 modalitat.

CEU

Els criteris de participació en el Campionat d’Espanya Universitari, a més de inscriure dins del termini d’inscripció i en cas de conflicte de places per a la mateixa prova, són:

Participació en el CADU.

Millor marca en el CADU

Millor marca federativa.

Decisió tècnica

En qualsevol cas, tots els participants hauran de respectar el que estableix la convocatòria anual dels CEU per part del Consell Superior d’Esports.

ESPORTS DE FONS I MEDI FONS: Triatló, Camp a Través, Orientació I Marató o Mitja Marató

CADU

El nombre màxim d’inscrits serà de 20 noies i 20 nois, prèviament inscrits en la competició abans del termini màxim d’inscripció publicat a la web d’Esports UMH.

Per participar es tindrà en compte l’ordre d’inscripció i la decisió del responsable tècnic.

CEU

Iran com representants de la UMH els 4 primers classificats en el CADU. En cas de baixes, el llistat anirà a partir del 5è i successivament, sempre dels participants en el CADU. En última instància es procedirà segons decisió del responsable tècnic.

ESPORTS DE COMBAT

CADU

El nombre d’inscrits dependrà que en algun pes hagi més esportistes inscrits que el nombre de places, la selecció la designarà el responsable tècnic de la UMH de cada modalitat esportiva.

CEU

La selecció la designarà el responsable tècnic de la UMH en cada modalitat esportiva en funció dels resultats en el CADU, competicions nacionals i internacionals i estat de forma en la data del campionat.

ESPORTS DE RAQUETA: Tennis, Pàdel, Bàdminton, Esquaix, Frontennis, Tennis De Taula

CADU

Per anar representant a la UMH, els aspirants hauran d’inscriure abans del termini màxim d’inscripció publicat a la web d’Esports UMH.

La confecció de l’equip tindrà en compte la participació i resultat en la Competició Interna UMH realitzada prèviament. La Unitat de Gestió Esportiva es reserva, en tot cas, la decisió final en l’assignació de les places per a la competició.

Si un cop feta la selecció dels participants en la competició, hi hagués alguna baixa, la seva plaça serà ocupada pel següent jugador a la Competició Interna UMH.

Pel cas que no es realitzés competició interna, el responsable tècnic decidirà els components de l’equip.

CEU

Els criteris de participació en el Campionat d’Espanya Universitari, a més de inscriure dins del termini d’inscripció i del que estableix el reglament tècnic de la competició, seran:

– Rànquing federatiu mínim per als esports que així ho requereixin per a la seva participació, i dins d’aquest o per a modalitats que no requereixin de rànquing federat, en cas de conflicte:

Participació en el CADU

Resultat en el CADU

Resultat a la Competició Interna UMH

Participació en la Competició Interna UMH

Decisió tècnica

ESCALADA

CADU

El nombre màxim d’inscrits serà de 20 nois i 20 noies, que prèviament s’han d’inscriure en el termini establert per la UGD i publicat a la web d’Esports UMH. La selecció serà en funció dels següents criteris:

Posició i participació en el Campionat Intern UMH, cas d’haver-.

Decisió Tècnica

CEU

El nombre de representants estarà en funció del Reglament tècnic publicat pel CSD. En cas d’haver més sol · licituds que places, la selecció serà en funció dels següents criteris:

Participació en el CADU

Resultat en el CADU

Rànquing federat

Decisió Tècnica

ESGRIMA

CADU

Podran participar tots els que s’inscriguin abans del termini màxim d’inscripció, en funció del Reglament tècnic de competició.

CEU

Els primers classificats en el CADU en cada modalitat i arma. En cas de conflicte se seguiran les següents pautes de selecció:

Participació en el CADU

Resultat en el CADU

Rànquing federat

Decisió Tècnica

GOLF

CADU

Tots els que s’inscriguin abans del termini màxim d’inscripció publicat a la web d’Esports UMH, i estiguin federats. El nombre de participants dependrà del reglament tècnic de la competició. Es tindran en compte els participants que hagin disputat el Campionat Intern UMH.

CEU

El nombre de representants estarà en funció del Reglament tècnic publicat pel CSD. En cas d’haver més sol · licituds que places, la selecció serà en funció dels següents criteris:

Participació en el CADU

Resultat en el CADU

Rànquing federat

Decisió Tècnica

PILOTA VALENCIANA

CADU

Tots els que s’inscriguin abans del termini màxim d’inscripció. La direcció de la Unitat de Gestió Esportiva es reserva el dret de decisió del nombre de participants en la competició i les modalitats en les que participarà la universitat.

TRIATLÓ

CADU

Si hi ha més esportistes inscrits que el nombre de places, la selecció és designada l’entrenador / responsable nomenat per la direcció de la Unitat de Gestió Esportiva de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

CEU

La participació vindrà determinada per la classificació en el CADU, quedant 2 places tant masculines com femenines a assignar pel tècnic que nomeni la Unitat de Gestió Esportiva. En cas que no es disputi el CADU en aquesta modalitat, la selecció la fixarà el tècnic que designi la Unitat de Gestió Esportiva d’entre tots els interessats que s’hagen inscrit en la competició.

VOLEI PLATJA

CADU

Les parelles que participin en representació de la Universitat en aquestes competicions seran seleccionades pel responsable assignat a la competició per la Unitat de Gestió Esportiva de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Es tindran en compte els següents criteris en la selecció:

Participació en el Campionat Intern UMH, cas d’haver-.

Posició al Campionat Intern UMH, cas d’haver-

Participació amb l’Equip de Vòlei de pista de la UMH

El nombre de parelles és el que estableix el reglament tècnic de la competició.

CEU

Les parelles que participin en representació de la Universitat en aquestes competicions seran seleccionades pel responsable assignat a la competició per la Unitat de Gestió Esportiva de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Es tindran en compte els següents criteris en la selecció:

Participació en el CADU

Resultat en el CADU

Rànquing federat

Decisió Tècnica

El nombre de parelles és el que estableix el reglament tècnic de la competició.

ESPORTS D’EQUIP: Futbol, Futbol 7, Rugbi, Bàsquet, Vòlei, Handbol i Futbol Sala

CADU

Els estudiants interessats a participar i integrar algun dels equips UMH dels diferents esports col · lectius, hauran de presentar en la data indicada per a la selecció que es publicarà a la pàgina web i que s’informarà mitjançant correu electrònic massiu i anunci personalitzat a tot el col · lectiu estudiantil de la universitat.

A més, hauran d’emplenar el formulari d’inscripció a les dates a l’efecte.

Seran els responsables tècnics els que seleccionin els integrants dels equips, els que decideixin les convocatòries i els que determinin aquells esportistes que són mereixedors dels crèdits de l’ que s’atorguen per participar en aquesta competició. Els criteris d’atorgament dels crèdits seran els partits jugats o convocats, assistència a entrenaments, etc.

En aquests esports, només podran competir estudiants de títols oficials de la Universitat Miguel Hernández i dels Centres Adscrits, matriculats en el curs de la competició.

CEU

Els entrenadors o responsables tècnics decidiran, en funció de la resolució anual de convocatòria dels CEU del Consell Superior d’Esports, els integrants dels equips, havent hagut de participar abans en el CADU i tenint en compte que l’equip haurà de quedar 1er classificat en el CADU per obtenir el seu dret a acudir, segons disponibilitat pressupostària de la UGD.

ALTRES ESPORTS O MODALITATS NO ESMENTATS:

En cas que la UMH participés en altres esports a part dels esmentats en el present, per a la participació i selecció s’adoptaran, per la UGD, els criteris més ben aplicables per analogia.

Disposicions comunes

1) Tot representant de la Universitat Miguel Hernández en qualsevol de les competicions universitàries haurà de participar en aquestes competicions uniformat amb els peces disposades per la UGD.

2) Els participants o representants de la Universitat Miguel Hernández observar un comportament adequat i respectuós amb les institucions, instal · lacions i persones involucrades en l’àmbit de la competició.

3) Les dades personals dels participants en les competicions no seran utilitzades per una altra finalitat que no sigui el propi de la competició.

4) La Universitat Miguel Hernández no es farà responsable dels desplaçaments per compte propi excepte autorització expressa per la UGD.

5) Tots els participants en les competicions han d’estar assegurats per:

Assegurança escolar bàsic (fins a 28 anys).

Assegurança escolar cumlaude * (recomanat).

Llicència federativa.

* Assegurança cumlaude, tramitació al CEGECA. Durant tot el curs.

Roba i equipació esportiva per a ambdós grups d’esports

L’entrenador o delegat serà l’encarregat de la custòdia de l’equipació per competir, que serà deixada a l’esportista el dia de la jornada i després de jugar li serà retirada. Està prohibida l’apropiació de la roba per competir.

El xandall s’haurà de pagar, el seu cost és de 25 € (per a esportistes UMH) i només es podrà adquirir per membres dels equips que hagin estat convocats en alguna jornada. No s’està obligat a adquirir el xandall. La no devolució o apropiació indeguda de la roba de competició serà sancionada amb la impossibilitat de competir, dins i fora de la UMH, alhora que s’anul · laran els crèdits. Si algú vol obtenir roba esportiva de la UMH podrà acudir a la botiga VIATOR a la cl. Mariano Benlliure n º 29, 03201 d’Elx. Només els participants en Campionats d’Espanya rebran una peça gratuïtament cada any, per aquest ordre: xandall i bossa.

És obligat, en cas de tenir-la, portar l’equipació UMH en tot moment quan es competeixi en el CADU i CEU. Està PROHIBIT l’ús de roba de clubs o no pertanyent a la UMH durant la competició.

Tot el relatiu a la imatge de les peces i el procediment per adquirir està en aquest enllaç.

Viatges, allotjament i menjars:

Els viatges són proporcionats per la UMH i les despeses de menjar i transport són de compte de la universitat. Es proporcionaran justificants per a les classes, si així es requereix.

IMPORTANT: En cas que els participants sufragaran a compte despeses relatives a les competicions externes, per a la seva reemborsament, hauran de presentar els tiquets abans del 30 de juny, i es reemborsarà sempre tenint en compte les normes de pagament de dietes i quilometratge de la UMH (si escau), quant a les quantitats i forma de justificació dels pagaments.

Inscripció en els equips i esports UMH per al CEU i CADU:

Hi ha un formulari per a la inscripció en els campionats interns al qual pots accedir punxant aquí. El fet d’emplenar aquest formulari no implica el dret a pertànyer a un equip UMH o participar en qualsevol esport en què la UMH s’inscrigui.

Els enllaços en els quals es trobarà tota la informació sobre el CADU i CEU són:

Pàgina oficial de la U. Miguel Hernández del CADU

Pàgina Oficial de la Secretaria de Competició CADU – U. Jaume I de Castelló

Pàgina oficial dels Campionats d’Espanya Universitaris.

BENEFICIS PER A ESPORTISTES:

Targeta Esportiva Universitària: el que estableix descomptes per a l’adquisició de la Targeta Esportiva TDU (clica aquí)

Crèdits de Lliure elecció:

Document de la nova normativa de crèdits de grau

Per sol · licitar els crèdits del CADU o del CEU clica aquí.

IMPORTANT: L’incompliment d’alguna de les normes aquí exposades pot comportar l’impediment per participar en les competicions internes o externes, així com la privació dels crèdits de l’, devolució de roba esportiva, i altres que així es determinin en virtut de la gravetat del fet concret.

Enllaç per als Campionats d’Espanya Universitaris

Enllaç de la pàgina oficial de la UMH del Campionat Autonòmic

Enllaç de la UMH per a les Competicions internes i el Trofeu Rector

Formulari d’inscripció per Competicions Internes.

Formulari per pertànyer als equips UMH i representar la universitat en les competicions interuniversitàries. El fet d’emplenar no atorga el dret a participar.

23 gener 2020
  1. Sense comentaris encara.