Programa UMH-PROMESES esportives

Nombramiento  como becarios del Programa  UMH–Promesas Deportivas de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Resolució rectoral de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es convoquen ajudes a estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior amb un currículum esportiu excel · lent , dins del programa UMH – PROMESES esportives de la Universitat Miguel Hernández d’Elx .

Bases de la convocatòria

L’objectiu és incentivar l’activitat esportiva i acadèmica , i facilitar la matrícula a la Universitat . El programa oferirà serveis esportius tant als estudiants esportistes , com als seus preparadors , que els permeti a aquells optimitzar el seu rendiment esportiu a l’una que el seu rendiment acadèmic .

Es convoquen 10 ajuts que podran gaudir dels beneficis del Programa UMH – PROMESES Esportives . Els estudiants seleccionats dins d’aquest programa podran gaudir de les següents avantatges :

 • Una beca per l’import de les taxes acadèmiques de matrícula en primer curs de qualsevol estudi de Grau de la UMH .
 • Programa de valoració i seguiment de la condició física en el Centre d’ Investigació de l’Esport .
 • Targeta UMH Promeses .
 • Cursos de formació i actualització científic – esportiva del Centre d’ Investigació de l’Esport UMH .
 • Assignació d’un tutor acadèmic perquè, en col · laboració amb la direcció del centre educatiu , faciliti a l’alumne una guia acadèmica en el seu camí d’accés a la universitat .
 • Roba esportiva Personalitzada UMH – PROMESES Esportives .
  La participació en aquest programa es valora com a mèrit específic per a l’accés a les Beques de Col · laboració que la
 • Unitat de Gestió Esportiva de la Universitat Miguel Hernández ofereixi als estudiants durant els seus anys de permanència en la nostra Universitat .

Les sol · licituds es presentaran en el termini de vint dies naturals a comptar de l’ endemà de la publicació d’aquesta convocatòria , mitjançant escrit dirigit al vicerector d’Estudiants i Esports de la Universitat Miguel Hernández d’Elx a què s’acompanyarà la següent documentació :

 1. Sol · licitud ( annex II )
 2. Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport .
 3. Expedient acadèmic o document informatiu de les qualificacions obtingudes i els estudis cursats .
 4. Memòria de la trajectòria esportiva de l’estudiant signada pel Departament d’Educació Física del seu centre .
 5. Les sol · licituds s’han de presentar davant el Registre General de la UMH o qualsevol dels registre auxiliars situats en cadascun dels centres de gestió dels Campus de Sant Joan , Oriola , Elx i Altea .

Convocatòria de les ajudes del programa UMH – Promeses esportives de la Universitat Miguel Hernández d’Elx .

            

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR CON UN CURRICULUM DEPORTIVO EXCELENTE, DENTRO DEL PROGRAMA UMH–PROMESAS DEPORTIVAS DE LA Universidad Miguel Hernández DE ELCHE.

 http://registro.umh.es/files/2015/02/RE_2015_001_2290.pdf

Enlace documento: http://registro.umh.es/files/2014/10/RE15799.pdf

16 maig 2018